Zimné sčítania netopierov na južnej strane Nízkych Tatier alebo koľko máme zimovísk a druhov ?

Myotis myotis

Južná strana Nízkych Tatier patrí medzi krajinársky, floristicky a faunisticky veľmi hodnotné územia Slovenska, aj keď v tomto prípade patrí aj do skupiny lokalít, kde výskum netopierov nepatril na prvé miesto. Medzi historické známe miesta zimujúcich netopierov patrí sprístupnená Bystrianska jaskyňa, kde sa vykonáva pravidelný monitoring po prehliadkovej trase. Treba spomenúť aj Márnikovu jaskyňu (k. ú. Šumiac), kde monitoring pravidelne uskutočňuje Správa Národného parku Muránska planina. Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku sa v roku 2003 začala zaujímať aj o ostatné jaskynné priestory v tomto území, kde by sa mohli nachádzať hibernujúce netopiere. O spoluprácu požiadala Slovenskú speleologickú spoločnosť – oblastnú skupinu Brezno. Za pomoci členov 0S Brezno z tejto skupiny, menovite Matúša Matejku a Ľubomíra Múku, vznikla nová ukážková spolupráca pri pravidelnom monitoringu zimujúcich netopierov. Pomocnú ruku podala aj Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Nízke Tatry. Začiatky boli ťažké. Zostavili sme zoznam všetkých jaskýň v okrese Brezno v geomorfologických celkoch Horehronské Podolie, Nízke Tatry a Veporské vrchy. Postupom času sa počet lokalít spresnil a pravidelne sa kontrolujú počas prvých mesiacov kalendárneho roka. V roku sme 2003 sme prezreli 23 jaskýň, z ktorých sa vyprofiloval zoznam pravidelne monitorovaných. V súčasnosti sa robia pravidelné kontroly v 14 jaskyniach. Zoznam jaskýň je zostavený podľa Bella et al. 2007, v tvare číslo jaskyne a názov (pozri Apendix). Sčítanie sa uskutočňuje klasickými faunistickými metódami s použitím výkonného halogénového svetla a následnej determinácie druhu. Z hľadiska metodickej presnosti sa snažíme dodržiavať každoročne približný termín monitoringu (začiatok februára, v teréne ťažko prístupné jaskyne v decembri) a rovnaké trasy sčítania. V roku 2005 sme začali v Bystrianskej jaskyni kontrolovať aj Starú jaskyňu po uzáver do Novej, Partizánske siene v Novej jaskyni a od roku 2007 kontrolujeme aj Bystriansky závrt. Ešte treba upozorniť, že v tomto príspevku nehodnotíme staré banské diela, ktoré tiež monitorujeme a budú predmetom iného odborného výstupu. Pozitívne nálezy sme zaznamenali v tomto poradí. sezóna 2003/04 – 13 jaskýň, 2004/05 – 6 jaskýň, 2005/06 – 8 jaskýň, 2006/07 – 9 jaskýň a sezóna 2007/08 – 14 jaskýň. Na zimoviskách netopierov na južnej strane Nízkych Tatier sme celkove zistili 12 druhov zimujúcich netopierov: podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier fúzatý/Brandtov (Myotis mystacinus/Brandtii), netopier veľkouchý (Myotis bechsteinii), netopier vodný (Myotis daubentonii), netopier riasnatý (Myotis nattereri), netopier ostrouchý (Myotis blythii), večernica severská (Eptesicus nilssonii), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a ucháč svetlý (Plecotus auritus).

Tabuľka počítania netopierov

Prehľad druhov a počtu netopierov zistených na južnej strane Nízkych Tatier.

Prehľad o počte a percentuálnom zastúpení zobrazuje tabuľka.

Najpočetnejšiu skupinu tvoria netopiere rodu Rhinolophus. Medzi najväčšie zimovisko podkovára malého patrí Bystrianska jaskyňa, kde sa vyskytuje v priemernom počte 360 jedincov. V tejto jaskyni sme zaznamenali aj jedného jedinca podkovára veľkého v sezóne 2004/05 pri východe z Novej bystrianskej jaskyne a 2006/07 v Starej bystrianskej jaskyni. Druhým významným zimoviskom je Hrebeňová priepasť v nadmorskej výške 1024 m (k. ú. Jasenie), kde tento druh vytvára zoskupenia s priemerným počtom 81 jedincov. Okrem tohto druhu sa tu pravidelne vyskytujú aj netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier fúzatý/Brandtov a netopier vodný (iba v sezóne 2004/05). Druhovo najbohatšími lokalitami sú Hrončianska jaskyňa, Hrebeňová priepasť, Bystrianska a Márnikova jaskyňa. Priemerný počet druhov netopierov v jaskyniach je 2,3. Druhým najbežnejším druhom na zimoviskách je netopier obyčajný. Najväčšia kolónia s priemerným počtom 26 jedincov sa vyskytuje Bystrianskej jaskyni. Ďalej sa tento druh vyskytuje v Jaskyni v kameňolome, Hrončianskej, Márnikovej a Hrebeňovej jaskyni. Tretím najčastejšie sa vyskytujúcim druhom netopiera je netopier brvitý, ktorý zimuje hlavne v Bystrianskej jaskyni a Hrebeňovej priepasti. Ostatné druhy sú zriedkavé a ich počty sa za celé sledované obdobie pohybovali od 1 do 19 jedincov. Medzi tieto druhy možno zaradiť netopiera ostrouchého, zisteného iba v Bystrianskej jaskyni pani Vrabcovou zo sezóny 2004/05. Takisto medzi zriedkavé druhy patrí netopier riasnatý, ktorý bol zistený iba v Márnikovej jaskyni. Zaujímavým a cenným údajom na zimoviskách je aj ucháč svetlý, ktorého sme našli v Márnikovej jaskyni, Jaskyni v kameňolome Potôčky a v Bystrianskej jaskyni. Tento už tradičný monitoring priniesol aj niekoľko pozoruhodných údajov. Dôležitým zistením je aj to, že netopiere zimujú v jaskyniach, ktoré sú uzavreté (vhodným typom uzamykateľného uzáveru), ale aj otvorené celoročne. Netopiere zimujú aj v jaskyniach, ktoré sú pravidelne atakované návštevníkmi. Veľmi dôležitým údajom je, že netopiere osídľujú aj novoobjavené jaskyne, ktoré predtým boli zanesené až po strop. Jasným príkladom je jaskyňa Zimné slnko, Hrebeňová priepasť, Železná jaskyňa, Sonda nad Lomnistou dolinou a jaskyňa Ľubkovo. Ďalším cenným údajom je aj to, že vyrezanie otvoru na prelet netopierov do uzáveru vchodu do Bystrianskeho závrtu malo opodstatnenie a počet zimujúcich netopierov sa tu každoročne zvyšuje. Na tejto lokalite nás ako jaskyniarov zaujal jeden zimujúci netopier obyčajný (Myotis myotis) až na dne závrtu. Podľa chiropterológov tento druh nemá rád zložité jaskyne. To nás pri doterajších skúsenostiach a zložitosti závrtu utvrdzuje v predpoklade, že mohol priletieť z Mostárenských siení. Medzi najväčšie a druhovo najbohatšie zimoviská netopierov na južnej strane Nízkych Tatier patria Bystrianska jaskyňa so siedmimi druhmi, Hrebeňová priepasť v masíve Čierneho dielu a Hrončianska jaskyňa s piatimi zimujúcimi druhmi. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí podali pomocnú ruky pri realizácii tohto monitoringu.
Apendix
Číslovanie jaskýň v Zozname jaskýň SR: 1721. Hrebeňová priepasť, 264. Jaskyňa v kameňolome Potôčky 1 – 2, 5217. Hrončianska jaskyňa, 296. Železná jaskyňa, 266. Jaskyňa v ponore, 309. Dupná skala 1 – 2, 295. Zimné slnko, 324. Mokrá jaskyňa, 251. Bystrianska jaskyňa, 252. Bystriansky závrt, 294. Varguľa, 303. Márnikova jaskyňa. Novoobjavené jaskyne: Sonda nad Lomnistou dolinou a jaskyňa Ľubkovo.
Literatúra
Bella, P., Hlaváčová, I. & Holúbek, P. 2007: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 364 s.

autor: Peter Bačkor Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku & Matúš Matejka.

  • Zimujúci netopier
  • Hibernujúci netopier
  • Hibernujúce netopiere
  • Porovnanie veľkosti
  • Hibernujúci netopier v jaskyni
  • Zoskupenie zimujúcich netopierov
  • Klaster Podkovárov malých

1 Komentár

  1. Pingback: Potulky po Slovensku - Ako som sa kochala spiacimi netopiermi | Duša Ženy

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.